Zespół Centrum Psychologicznego SIGMA

Praca indywidualna z młodzieżą (15 – 20 l.) i dorosłymi  

mgr Joanna Klemińska

psycholog

Przyjmuję:

młodzież (od 14  l.)

dorosłych

Nurt terapeutyczny:

humanistyczny

poznawczo-behawioralny

DM, NVC, TSR

Przyjmuję we: wtorki, środy i piątki

Jestem właścicielem CP Sigma, psychologiem, terapeutą oraz trenerem. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i TSR. Bliskie jest mi także podeście Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz Dialog Motywujący. Myślę, że każdy człowiek nosi w sobie rozwiązanie swoich trudności, a ja widzę siebie jako towarzysza, który pomaga jedynie wydobyć potencjał, który drzemie w każdej osobie.

W trakcie spotkań kieruję się zasadą pełnej akceptacji i zrozumienia. Stosuję holistyczne patrzenie na zgłaszaną trudność, ważna dla mnie jest psychoedukacja oraz edukacja zdrowotna. Wiem, że na to jak się czujemy może wpływać wiele rzeczy.
Pracuję z młodzieżą (od 14 l.), rodzicami dorastających dzieci i osobami młodymi w zakresie: lęków, stresu, braku motywacji, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość, jedzenie pod wpływem silnych emocji i stresu), braku akceptacji siebie, trudnych zdarzeń z przeszłości (przemoc w klasie, ośmieszanie, odtrącenie), a także w zakresie life coachingu, tj. wyborów życiowych, wyborów zawodowych, kreatywności, wydobywania potencjału, stawiania sobie celów i ich realizacji.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie: przebywania w relacjach trudnych (przemoc psychiczna), motywacji do realizowania postawionych celów (żywieniowych, zawodowych, rozwojowych), pracy nad zmianami, rozumienia i pracy nad emocjami, stresem, komunikacją, pewnością siebie, lękami, wypaleniem zawodowym.

Realizuję szkolenia i wykłady dla rad pedagogicznych, firm prywatnych i innych instytucji w zakresie procesów grupowych, zagadnień psychologicznych, zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego, a także treningu interpersonalnego.

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś”. Bo Bennet

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski
  Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  Dwuletnie Studium Dialogu Motywującego, Polski Instytut Dialogu Motywującego
  Psychodietetyka, Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu
  Porozumienie Bez Przemocy (NVC) w praktyce terapeuty, DCP
  Terapia Poznawczo-Behawioralna w praktyce
  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu w praktyce
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania Młodzieży
 • Metody terapii PTSD i ASD
 • Samouszkodzenia u młodzieży
 • Depresja i obniżony nastrój u młodzieży
 • Prowadzenie treningu interpersonalnego
 • Psychologia zarządzania – procesy grupowe

mgr Agata Placek

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

eriksonowski

Przyjmuję:

dorosłych

pary

Przyjmuję w: poniedziałki

Jestem dyplomowanym psychologiem klinicznym i psychoterapeutą ericksonowskim z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Dyplom nr 193/Ł.08/2018). Ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy SP ZOZ CSK IS UM w Łodzi. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach medycznych, poradniach, placówkach pomocowych i gabinecie prywatnym. Pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego. Udzielałam wsparcia psychologicznego dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzicom podczas całego procesu leczenia w oddziale onkologicznym. Przez wiele lat pracowałam również w szpitalu wielospecjalistycznym udzielając pomocy psychologicznej i
psychoterapeutycznej chorym somatycznie i ich rodzinom. Obecnie udzielam wsparcia psychologicznego pacjentom Hospicjum i ich bliskim.

Pracuję w nurcie psychoterapii ericksonowskiej, dostosowując znane mi metody do potrzeb osób zgłaszających się na terapię. Prowadzę psychoterapię indywidualną, udzielam konsultacji psychologicznych i prowadzę warsztaty, treningi rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, grupy wsparcia. Swoją pomoc kieruję do osób, które doświadczają zaburzeń depresyjnych, stanów lękowych, objawów nerwicowych, mają trudności w związkach lub w
relacjach z innymi ludźmi, mają problemy z samooceną, doświadczają sytuacji kryzysu, zmagają się z chorobą nowotworową lub psychosomatyczną, potrzebują wsparcia w wyzwaniach związanych z macierzyństwem, doświadczają stresu związanego z pracą lub nauką, chcą poprawić jakość swojego życia. Nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, a swoją pracę regularnie poddaję ocenie superwizorom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą” Milton H. Erickson

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Ukończone szkolenia i kursy:

   Specjalizacja z Psychologii Klinicznej, Neuropsychologia Kliniczna – Ośrodek
  Kształcenia Psychologów Klinicznych CSK IS UM w Łodzi
   Czteroletni Kurs Psychoterapii – atestowany przez SNP PTP, Polski Instytut
  Ericksonowski
   Psychologia Stosowana – Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
   Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań Stopień I i II
   Sesje Terapeutyczno – Szkoleniowe wg programu psychoonkologicznego
  Simontona
   Kursy psychoterapeutyczne organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski

mgr Marta Wolniaczyk (Smugowska)

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Przyjmuję w: poniedziałki, wtorki

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

mgr Magdalena Wróblewska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

Przyjmuję:

dorosłych

Przyjmuję w: poniedziałki

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam 5 letnie jednolite studia magisterskie  na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalizacja – społeczna psychologia kliniczna), obecnie studiuję psychoterapię w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam podczas staży i pracy w placówkach publicznych w Warszawie: Wojewódzki Szpital Bródnowski – Oddział Psychiatryczny; Szpital Wolski – Oddział Neurologiczny, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; oraz w Świdnicy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej .

Pracowałam z osobami cierpiącymi z powodu: chorób psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, fobii, depresji, doświadczających przemocy, okaleczającymi się, mającymi trudności w relacjach z innymi.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, uznającym kluczową rolę nieświadomych mechanizmów i procesów  dla  rozumienia i definiowania przyczyn zaburzeń osobowości, powodujących często trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach z innymi ludźmi.
Rozumienie drugiego człowieka w ujęciu psychodynamicznym, wraz z metodą  leczenia opartą o relację terapeutyczną są mi najbliższe. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą pow. 15 r.ż.

Jako  psycholog i psychoterapeuta stale podnoszę swoje kwalifikacje, a pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych specjalistów.

mgr Agnieszka Pyzalska

psycholog

Nurt terapeutyczny:

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

dorosłych

młodzież

terapia uzależnień

Przyjmuję w: środy

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Stosowanej na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyłam także studia I stopnia z psychoprofilaktyki. Aktualnie jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z zakresu psychiatrii, seksuologii i psychologii sądowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na dziennych i całodobowych oddziałach psychiatrycznych, na oddziale geriatrycznym, w Centrum Zdrowia Psychicznego „EgoMedica”, w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach oświatowych oraz w Domu Pomocy Społecznej. Aktualnie przygotowuję się do pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Specjalizuję się głównie w psychologii klinicznej, diagnostyce psychologicznej, seksuologii, psychosomatyce, uzależnieniach, konsultacjach i poradnictwie psychologicznym. Zajmuję się również wsparciem dla osób w sytuacjach kryzysowych, doświadczających trudności życiowych i emocjonalnych. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą  wykorzystując głównie założenia terapii poznawczo – behawioralnej.

mgr Aleksandra Caban

psycholog, terapeuta TUS I stopnia

Nurt terapeutyczny:

poznawczo -behawioralny

TSR, NVC

Prowadzę:

dzieci

dorosłych

Przyjmuję w: środy

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Odbyłam kurs podstawowy oraz zaawansowany Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR I i II stopnia). Brałam udział w certyfikacyjnym szkoleniu Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, uzyskując tytuł terapeuty TUS I stopnia, a także w szkoleniu I, II i III stopnia w zakresie metod pracy opartej na terapii behawioralnej. Doświadczenie zdobywam pracując w gabinecie CP Sigma oraz szkołach podstawowych. W ramach pełnienia obowiązków psychologa szkolnego, prowadzę m.in. zajęcia rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz treningi umiejętności społecznych.

W Centrum Psychologicznym Sigma przyjmuję dorosłych oraz dzieci, młodzież (od 11 r.ż.). W swojej pracy korzystam przede wszystkim z założeń metody TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Metoda ta kładzie nacisk na takie obszary, jak budowanie rozwiązań w oparciu o zasoby wewnętrzne oraz zewnętrzne człowieka, rozpoznawanie jego potrzeb, skoncentrowanie na wyznaczonym przez niego celu, towarzyszenie w procesie zmiany, kreowanie, konstruowanie i negocjowanie wizji przyszłości. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach należy do nurtów terapii krótkoterminowych. Jednak oznacza to, iż praca przebiega „tak szybko, jak to możliwe dla klienta”. W związku z tym, to klient uznaje, iż postawiony przez niego cel został wypracowany, kończąc tym samym proces terapeutyczny – bądź decyduje się, by rozpocząć pracę nad innym celem. W pracy z klientem kieruję się założeniem, iż terapeuta jest ekspertem od prowadzenia rozmowy, ale to klient jest ekspertem od swojego życia.

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Albert Einstein

Praca indywidualna z dziećmi (3 – 13 l.) oraz rodzicami

mgr Dorota Okoń

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, arteterapeuta, muzykoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (3 – 13 l.)

Przyjmuję w: środy i czwartki

Jestem psychologiem. Specjalizuję się w pracy psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyłam 3-letnie licencjackie studia psychologiczne oraz 2-letnie studia magisterskie w specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, następnie podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz I i II stopień certyfikowanego kursu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Jestem także w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Dodatkowo ukończyłam różne kursy i szkolenia pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenia zawodowe w pracy zdobywałam prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. Na mój rozwój zawodowy wpływa także praca w szkole podstawowej, poradniach psychologicznych oraz w gabinetach prywatnych.

Pracując w oparciu o metody terapii poznawczo – bahawioralne (CBT), behawioralnej oraz bazując na terapii uważności, pomagam dzieciom ujawnić, zaakceptować, rozładować oraz adekwatnie radzić sobie z własnymi emocjami, nieśmiałością, agresją, samoakceptacją oraz z problemami z akceptacją i funkcjonowaniem w grupie.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą pomagam także w procesie komunikacji interpersonalnej – ułatwiając wyrażanie i radzenie sobie z konfliktami rówieśniczymi. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa. Ważnym elementem w mojej pracy jest także Trening Umiejętności Społecznych, który prowadzę w małych grupach lub podczas indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Najważniejszym elementem, którym kieruję się w pracy z dziećmi i młodzieżą jest pozwolenie na własną ekspresję oraz możliwość przepracowania trudności. Każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście oraz akceptację. Podczas zajęć pracujemy z elementami, które dzieci i młodzież znają i lubią, w tym także zabawą

Troszcząc się o dobro pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
 • Trener TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ARTETERAPIA. Terapia sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży
 • Akademia praktyka „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej dzieci”
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży (DSR, IDS, Stanford Binet 5)
 • MINDFULNESS – Uważność w edukacji

mgr Natalia Garncarek

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

Przyjmuję:

dzieci

Przyjmuję w: poniedziałki, środy

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Opolskim, a następnie studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej i socjoterapii. Jestem absolwentką kursu Neuropsychologia Kliniczna Dziecka oraz kursu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali w Poza Schematami w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z kilkoma szkołami i przedszkolami. Na co dzień pracuję jako psycholog szkolny w szkole podstawowej. W swojej pracy towarzyszę i pomagam dzieciom i nastolatkom. Uczę najmłodszych troski o myśli i emocje. Pomagam rodzicom mierzyć się z wyzwaniami rodzicielskimi. Wspieram dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodziny. W codziennej pracy stawiam na życzliwy kontakt i rzetelną wiedzę. Aby dbać o dobro pacjentów i jakość pomagania, stale uczestniczę w szkoleniach, kursach i konferencjach. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • Kurs Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT Edu
  w Warszawie (szkolenie 100 godzinne),
 • 4 – stopniowe szkolenie Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej
  i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń i
  innymi zaburzeniami rozwojowymi, Fundacja AS Dreamer, Lublin,
 • Kurs Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Poza
  Schematami w Warszawie (kurs 2 – letni, 400 godzinny) – w trakcie,
 • Kurs Neuropsychologia Kliniczna Dziecka, Centrum CBT Edu w Warszawie
  (szkolenie 54 godzinne),
 • Szkolenie Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi
  – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno – społecznego, umiejętności szkolnych,
  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław,
 • Szkolenie Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Fundacja Promyk Słońca,
  Wrocław,
 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, ProCentrum, Katowice,
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa Ocena i wspomaganie rozwoju
  psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii, Promyk Słońca,
  Wrocław,

szkolenie Rewalidacja ucznia z Zespołem Aspergera w praktyce – jak planować́ i
przeprowadzać́ pracę indywidualną z uczniem z Zespołem Aspergera, Fundacja
Pomoc Autyzm, Warszawa, cykl szkoleń Efektywna edukacja dzieci z Zespołem Downa, Fundacja Ja Też, Gdańsk, szkolenie Anoreksja i bulimia. Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania, Poza Schematami, Warszawa, szkolenie Akademia Praktyka – Kreatywne interwencje poznawczo – behawioralne w terapii zaburzeń́ lękowych u dzieci i młodzieży, TherapyTools, szkolenie Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem? TherapyTools, konferencja szkoleniowa TherapyTeam z zakresu terapii poznawczo –behawioralnej dzieci i młodzieży, TherapyTools, szkolenie Interwencje poznawczo – behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem
z ADHD, TherapyTools, szkolenie Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie, TherapyTools, szkolenie Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo – behawioralnym, TherapyTools, szkolenie Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii dla zaawansowanych, Instytut Edukacji Logopedycznej, Wrocław, szkolenie Kids’ Skills – Dam Radę, Laboratorium Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Wrocław,
szkolenie Emocje – trudna sprawa. Jak pracować nad emocjami w grupie? Fundacja
Pomoc Autyzm, Warszawa.

mgr Natalia Zdunek

psycholog, psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (7 – 14 l.)

Przyjmuję w: poniedziałki i czwartki

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczęłam studia podyplomowe o kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami zdobywam pracując w szkołach. Stosuję metody terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuję głównie z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe – dlatego techniki oraz metody pracy staram się dostosowywać do indywidualnych potrzeb dziecka. W terapii bazuję na mocnych stronach moich małych klientów. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, lękiem oraz innymi trudnościami. W trosce o dobro moich klientów stale się rozwijam oraz pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

mgr Marta Wolniaczyk (Smugowska)

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Przyjmuję w: poniedziałki, wtorki i soboty

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

mgr Aleksandra Caban

psycholog, terapeuta TUS I stopnia

Nurt terapeutyczny:

poznawczo -behawioralny

TSR, NVC

Przyjmuję:

dzieci

dorosłych

Przyjmuję w: środy

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Odbyłam kurs podstawowy oraz zaawansowany Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR I i II stopnia). Brałam udział w certyfikacyjnym szkoleniu Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, uzyskując tytuł terapeuty TUS I stopnia, a także w szkoleniu I, II i III stopnia w zakresie metod pracy opartej na terapii behawioralnej. Doświadczenie zdobywam pracując w gabinecie CP Sigma oraz szkołach podstawowych. W ramach pełnienia obowiązków psychologa szkolnego, prowadzę m.in. zajęcia rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz treningi umiejętności społecznych.

W Centrum Psychologicznym Sigma przyjmuję dorosłych oraz dzieci, młodzież (od 11 r.ż.). W swojej pracy korzystam przede wszystkim z założeń metody TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Metoda ta kładzie nacisk na takie obszary, jak budowanie rozwiązań w oparciu o zasoby wewnętrzne oraz zewnętrzne człowieka, rozpoznawanie jego potrzeb, skoncentrowanie na wyznaczonym przez niego celu, towarzyszenie w procesie zmiany, kreowanie, konstruowanie i negocjowanie wizji przyszłości. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach należy do nurtów terapii krótkoterminowych. Jednak oznacza to, iż praca przebiega „tak szybko, jak to możliwe dla klienta”. W związku z tym, to klient uznaje, iż postawiony przez niego cel został wypracowany, kończąc tym samym proces terapeutyczny – bądź decyduje się, by rozpocząć pracę nad innym celem. W pracy z klientem kieruję się założeniem, iż terapeuta jest ekspertem od prowadzenia rozmowy, ale to klient jest ekspertem od swojego życia.

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Albert Einstein

mgr Natalia Klich

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (3 – 13 l.)

Przyjmuję w: czwartki

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem absolwentką Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiałymi, mającym problemy z adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

Praca z parami i rodzinami

mgr Agata Placek

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

eriksonowski

Przyjmuję:

dorosłych

pary

Przyjmuję w: poniedziałki

Jestem dyplomowanym psychologiem klinicznym i psychoterapeutą ericksonowskim z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Dyplom nr 193/Ł.08/2018). Ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy SP ZOZ CSK IS UM w Łodzi. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodkach medycznych, poradniach, placówkach pomocowych i gabinecie prywatnym. Pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego. Udzielałam wsparcia psychologicznego dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzicom podczas całego procesu leczenia w oddziale onkologicznym. Przez wiele lat pracowałam również w szpitalu wielospecjalistycznym udzielając pomocy psychologicznej i
psychoterapeutycznej chorym somatycznie i ich rodzinom. Obecnie udzielam wsparcia psychologicznego pacjentom Hospicjum i ich bliskim.

Pracuję w nurcie psychoterapii ericksonowskiej, dostosowując znane mi metody do potrzeb osób zgłaszających się na terapię. Prowadzę psychoterapię indywidualną, udzielam konsultacji psychologicznych i prowadzę warsztaty, treningi rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, grupy wsparcia. Swoją pomoc kieruję do osób, które doświadczają zaburzeń depresyjnych, stanów lękowych, objawów nerwicowych, mają trudności w związkach lub w
relacjach z innymi ludźmi, mają problemy z samooceną, doświadczają sytuacji kryzysu, zmagają się z chorobą nowotworową lub psychosomatyczną, potrzebują wsparcia w wyzwaniach związanych z macierzyństwem, doświadczają stresu związanego z pracą lub nauką, chcą poprawić jakość swojego życia. Nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, a swoją pracę regularnie poddaję ocenie superwizorom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą” Milton H. Erickson

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Ukończone szkolenia i kursy:

   Specjalizacja z Psychologii Klinicznej, Neuropsychologia Kliniczna – Ośrodek
  Kształcenia Psychologów Klinicznych CSK IS UM w Łodzi
   Czteroletni Kurs Psychoterapii – atestowany przez SNP PTP, Polski Instytut
  Ericksonowski
   Psychologia Stosowana – Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
   Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań Stopień I i II
   Sesje Terapeutyczno – Szkoleniowe wg programu psychoonkologicznego
  Simontona
   Kursy psychoterapeutyczne organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji u młodzieży i dorosłych

mgr Anna Warych

certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Nurt terapeutyczny:

model strategiczno-strukturalny w leczeniu uzależnienia od alkoholu

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

młodzież (od 15 r.ż.)

dorosłych

uzależnionych od alkoholu lub/i innych substancji

Przyjmuję w: urlop

Ukończyłam teologię (spec. dialog społeczny) i pedagogikę (spec.resocjalizacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu realizowane z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z osobami nieletnimi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, starej i nowej generacji co skłoniło mnie do podjęcia kwestii uzależnień.

W trakcie szkolenia i staży certyfikacyjnych spotkałam się z młodzieżą i osobami dorosłymi borykającymi się z problemem uzależnienia od wielu substancji psychoaktywnych. Przez dwa lata pracowałam w ośrodku monarowskim, gdzie zapoznałam się z modelem społeczności terapeutycznej w terapii długoterminowej w pracy z osobami  uzależnionymi.  Bliski jest mi też model strategiczno-strukturalny w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki głównie z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta. Kieruję się zasadami etycznymi ukierunkowanymi na dobro pacjenta, poszanowanie godności i podmiotowość. Kieruję się też zasadą akceptacji i partnerstwa.

„Każdy człowiek zasługuje na szansę…” (M. Kotański)

Inne konsultacje specjalistyczne w CP Sigma

mgr inż. Lena Jagiełło

dietetyk, psychodietetyk

Specjalizacje:

a) dietoterapia zaburzeń hormonalnych:

 • insuliooporność,
 • Hashimoto,
 • niedoczynność tarczycy,
 • Zespół Policystycznych Jajników

b) niepłodność, żywienie kobiet w ciąży i karmiących

c) cukrzyca typu I i II

d) nadwaga i otyłość

Przyjmuję w: środy i czwartki

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Żywienie Człowieka i Dietetyka, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Psychodietetyka. Jestem dietetykiem z zawodu i pasji. Uważam, że każdego dnia powinniśmy dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Nie uznaje jednak systemu zero-jedynkowego – zdrowy styl życia nie opiera się na ciągłych wyrzeczeniach, zakazach, a tym bardziej głodówkach. Na konsultacjach słucham pacjentów i dopasowuję jadłospis do ich potrzeb. Dzięki temu, każdy ułożona przeze mnie dieta jest indywidualna.

Głównie specjalizuję się w dietoterapii zaburzeń hormonalnych (insuliooporność, Hashimoto, niedoczynność tarczycy, Zespół Policystycznych Jajników), niepłodności, żywieniu kobiet w ciąży i karmiących oraz w dietoterapii nadwagi i otyłości. Staram się także szerzyć wiedzę na temat zmiany nawyków żywieniowych. Wierzę, że za każdy krok w stronę zdrowszego stylu życia podziękujemy sobie nie tylko teraz, ale także w przyszłości.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Piszę także artykuły dla portalu dietetycy.org.pl. Publikowana przeze mnie treść jest oparta na rzetelnej wiedzy potwierdzonej badaniami naukowymi (EBM).

 

Więcej informacji: https://dietetyklena.pl/

Specjalista ds. klientów CP Sigma

mgr Monika Janus

specjalista ds. klientów CP Sigma

 

urlop do 06.2025

Ukończyłam  3- letnie studia licencjackie kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a także  2 -letnie studia magisterskie kierunek: Zarządzanie (spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie, aby poszerzyć swoje kwalifikacje, uczę się w szkole policealnej na kierunku Technik Administracji. Interesuję się tematyką szeroko pojętego Employer Brandingu, czyli mówiąc najprościej budowaniem marki pracodawcy, co niewątpliwie przydaje mi się w pracy. W Centrum Psychologicznym Sigma prowadzę recepcję, zajmuję się administracją, marketingiem i budowaniem marki CP Sigma.

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.” – Henry Ford

Zespół Akademii TUTUSA (TUS)

Trenerzy i terapeuci TUS (Treningi Umiejętności Społecznych) dla dzieci i młodzieży

mgr Paulina Kondracka

terapeuta TUS II stopnia, terapeuta TUS osób ze spektrum autyzmu

Jestem studentką psychologii. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam certyfikowany kurs Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i dorosłych, a także osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy z dziećmi oraz młodzieżą w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Jest to dopiero początek mojej drogi związanej z psychologią oraz terapią, jednak bardzo bliski mojemu sercu. Najbardziej interesuję się procesami komunikacji interpersonalnej, Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) oraz pozytywnym podejściem psychologii. W pracy z ludźmi stawiam na możliwość swobodnego wypowiadania się oraz stawiania i budowania własnych granic. Bliskie jest mi humanistyczne, całościowe podejście do ludzi, jako wyjątkowych i niepowtarzalnych, którzy potrzebują zostać wysłuchani.

W Akademii TUTUSA prowadzę zajęcia TUS z dziećmi w wieku 9 – 11 lat.

mgr Anna Garncarek

terapeuta TUS I stopnia, pedagog, terapeuta dzieci z zab. spektrum autyzmu

Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz obecnie studiuję pedagogikę specjalną. Ukończyłam również certyfikowane szkolenie I stopnia Trenera Treningu Umiejętności Społecznych. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie dla uczniów z spektrum autyzmu. W swojej pracy staram się pomagać dzieciom z problemami emocjonalnymi, rozładowując pojawiające się napięcia. Uczę radzenia sobie ze złością i stresem. Wspieram, motywuję i ukazuję właściwe postępowanie.

W Akademii Tutusa prowadzę grupy TUS kierowane do najmłodszych dzieci w wieku 5 – 6 lat.

mgr Katarzyna Płuska

trener TUS II stopnia, trener TUS dzieci z zab. spektrum autyzmu

Nazywam się Katarzyna Płuska – jestem mgr komunikacji społecznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dorosłych i dzieci, trenerem TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, autorką tejże strony „Miękko o kompetencjach„ oraz wielu publikacji: artykułów, e-booków, kursów umiejętności społecznych i zawodowych; menadżerem oświaty, nieczynnym zawodowo pracownikiem działu sprzedaży. Określam się jako typ pracowitego ekstrawertyka; miłośnik kompetencji miękkich oraz human resources.

W Akademii Tutusa prowadzę zajęcia TUS dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat oraz osób dorosłych powyżej 18 roku życia