Zespół

mgr Joanna Klemińska-Chudy

psycholog

 

Przyjmuję:

młodzież (od 15  l.)

dorosłych

Jestem psychologiem, terapeutą oraz trenerem. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i TSR. Bliskie jest mi także podeście Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz Dialog Motywujący. Myślę, że każdy człowiek nosi w sobie rozwiązanie swoich trudności, a ja widzę siebie jako towarzysza, który pomaga jedynie wydobyć potencjał, który drzemie w każdej osobie.

W trakcie spotkań kieruję się zasadą pełnej akceptacji i zrozumienia. Stosuję holistyczne patrzenie na zgłaszaną trudność, ważna dla mnie jest psychoedukacja oraz edukacja zdrowotna. Wiem, że na to jak się czujemy może wpływać wiele rzeczy.
Pracuję z młodzieżą (od 15 l.), rodzicami dorastających dzieci i osobami młodymi w zakresie: lęków, stresu, braku motywacji, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość, jedzenie pod wpływem silnych emocji i stresu), braku akceptacji siebie, trudnych zdarzeń z przeszłości (przemoc w klasie, ośmieszanie, odtrącenie), a także w zakresie life coachingu, tj. wyborów życiowych, wyborów zawodowych, kreatywności, wydobywania potencjału, stawiania sobie celów i ich realizacji.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie: motywacji do realizowania postawionych celów (żywieniowych, zawodowych, rozwojowych), pracy nad zmianami, rozumienia i pracy nad emocjami, stresem, komunikacją, pewnością siebie, lękami, wypaleniem zawodowym.

Realizuję szkolenia i wykłady dla rad pedagogicznych, firm prywatnych i innych instytucji w zakresie procesów grupowych, zagadnień psychologicznych, zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego, a także treningu interpersonalnego.

Najważniejsze ukończone szkoły i szkolenia:

*Psychologia, Uniwersytet Wrocławski
*Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
*Dwuletnie Studium Dialogu Motywującego, Polski Instytut Dialogu Motywującego
*Psychodietetyka, Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu
*Porozumienie Bez Przemocy (NVC) w praktyce terapeuty, DCP
*Terapia Poznawczo-Behawioralna w praktyce
*Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu (I stopień) – w trakcie

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś”. Bo Bennet

Inne kursy i szkolenia

 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania Młodzieży
 • Metody terapii PTSD i ASD
 • Samouszkodzenia u młodzieży
 • Depresja i obniżony nastrój u młodzieży
 • Superwizor – specjalista w placówce oświatowej
 • Współpraca rodzic – terapeuta
 • Prowadzenie treningu interpersonalnego
 • Psychologia zarządzania – procesy grupowe
 • Terapia Poznawczo-Behawioralna w pracy z osobą dorosłą

Joanna Klemińska-Chudy - ZnanyLekarz.pl

Psycholog dziecięcy

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem absolwentką Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiałymi, mającym problemy z adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

Natalia Kozik - ZnanyLekarz.pl

mgr Natalia Kozik

psycholog dziecięcy

Przyjmuję:

dzieci (3 – 14 l.)

Jestem psychologiem. Ukończyłam 3-letnie licencjackie studnia psychologiczne oraz 2-letnie studia magisterskie w specjalności psychologia kliniczna w SWPS we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyłam różne kursy i szkolenia pomagające w pracy z dziećmi.

Doświadczenia zawodowe w pracy z dziećmi zdobywam prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii.

Prowadząc zajęcia w oparciu o wyżej wymienione metody pomagam dzieciom ujawnić, zaakceptować, rozładować oraz adekwatnie radzić sobie z własnymi emocjami,nieśmiałością, samoakceptacją oraz z problemami z akceptacją i funkcjonowaniem w grupie.

Pracując w oparciu o arteterapię pomagam także w procesie komunikacji interpersonalnej – ułatwiając wyrażanie i radzenie sobie z konfliktami.

Terapia w oparciu o arteterapię jest również pomocnym narzędziem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

Najważniejszym elementem, którym kieruję się w pracy z dziećmi jest pozwolenie dzieciom na własną ekspresję oraz możliwość przepracowania różnych trudności. Podczas zajęć pracujemy z elementami, które dzieci znają i lubią.

Troszcząc się o dobro pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

 

mgr Dorota Okoń

psycholog dziecięcy, arteterapeuta, muzykoterapeuta

Przyjmuję:

dzieci (3 – 14 l.)

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam studia psychologiczne, a następnie Studium Psychologii Sądowe oraz roczne Studium Terapii Rodzin organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Od wielu lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzę terapię par. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, dostosowane do możliwości oraz potrzeb zgłaszającej się osoby, głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim. Posiadam również doświadczenie i umiejętności z zakresu diagnostyki, głównie w obszarze neuropsychologii, zaburzeń osobowości oraz funkcjonowania intelektualnego.  Dbam o najwyższą jakość świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Pracuję pod superwizją oraz według zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Najważniejsze dla mnie w pracy terapeutycznej jest budowanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu i poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeuta – klient.

Pracuję głównie z osobami, które borykają się z trudnościami w zakresie relacji rodzinnych, partnerskich, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zaburzania adaptacyjne, zaburzenia afektywne, nerwicowe i lękowe. Pracuję z ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, jak również z osobami borykającymi się z problemami współuzależnienia, przeżywającymi trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz z doświadczaniem straty w różnych obszarach życia. Ponadto prowadzę psychoterapię dla osób, które przejawiają trudności interpersonalne.

„Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu.” R.S. Sharma

mgr Magdalena Głuch

psycholog, psychoterapeuta

Przyjmuję:

dorosłych

pary

rodziny

Terapeuta, terapeuta uzależnień

Ukończyłam teologię (spec. dialog społeczny) i pedagogikę (spec.resocjalizacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu realizowane z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z osobami nieletnimi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, starej i nowej generacji co skłoniło mnie do podjęcia kwestii uzależnień.

W trakcie szkolenia i staży certyfikacyjnych spotkałam się z młodzieżą i osobami dorosłymi borykającymi się z problemem uzależnienia od wielu substancji psychoaktywnych. Przez dwa lata pracowałam w ośrodku monarowskim, gdzie zapoznałam się z modelem społeczności terapeutycznej w terapii długoterminowej w pracy z osobami  uzależnionymi.  Bliski jest mi też model strategiczno-strukturalny w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki głównie z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta. Kieruję się zasadami etycznymi ukierunkowanymi na dobro pacjenta, poszanowanie godności i podmiotowość. Kieruję się też zasadą akceptacji i partnerstwa.

„Każdy człowiek zasługuje na szansę…” (M. Kotański)

mgr Anna Warych

terapeuta, terapeuta uzależnień

Przyjmuję:

młodzież (od 15 l.) oraz dorosłych

uzależnionych od alkoholu

lub/ i substancji psychoaktywnych