Zespół Pracowni Psychologicznej SIGMA

Praca indywidualna z dziećmi (3 – 13 l.) oraz rodzicami

mgr Natalia Klich

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (3 – 13 l.)

Przyjmuję w: poniedziałki, wtorki i środy

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem absolwentką Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiałymi, mającym problemy z adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

mgr Dorota Okoń

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, arteterapeuta, muzykoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (3 – 13 l.)

Przyjmuję w: środy i czwartki

Jestem psychologiem. Specjalizuję się w pracy psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyłam 3-letnie licencjackie studia psychologiczne oraz 2-letnie studia magisterskie w specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, następnie podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz I i II stopień certyfikowanego kursu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Jestem także w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Dodatkowo ukończyłam różne kursy i szkolenia pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenia zawodowe w pracy zdobywałam prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. Na mój rozwój zawodowy wpływa także praca w szkole podstawowej, poradniach psychologicznych oraz w gabinetach prywatnych.

Pracując w oparciu o metody terapii poznawczo – bahawioralne (CBT), behawioralnej oraz bazując na terapii uważności, pomagam dzieciom ujawnić, zaakceptować, rozładować oraz adekwatnie radzić sobie z własnymi emocjami, nieśmiałością, agresją, samoakceptacją oraz z problemami z akceptacją i funkcjonowaniem w grupie.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą pomagam także w procesie komunikacji interpersonalnej – ułatwiając wyrażanie i radzenie sobie z konfliktami rówieśniczymi. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa. Ważnym elementem w mojej pracy jest także Trening Umiejętności Społecznych, który prowadzę w małych grupach lub podczas indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Najważniejszym elementem, którym kieruję się w pracy z dziećmi i młodzieżą jest pozwolenie na własną ekspresję oraz możliwość przepracowania trudności. Każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście oraz akceptację. Podczas zajęć pracujemy z elementami, które dzieci i młodzież znają i lubią, w tym także zabawą

Troszcząc się o dobro pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
 • Trener TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ARTETERAPIA. Terapia sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży
 • Akademia praktyka „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej dzieci”
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży (DSR, IDS, Stanford Binet 5)
 • MINDFULNESS – Uważność w edukacji

mgr Karolina Ogórek

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

integracyjny

Przyjmuję:

dzieci

Przyjmuję w: środy

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Jestem także absolwentką rocznej szkoły „Psychoterapia poznawczo- behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Katowicach. Dodatkowo swoje kwalifikacje poszerzyłam o podyplomowe studia w zakresie Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki. Ukończyłam i systematycznie uczestniczę w szkoleniach w obszarze psychologicznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole specjalnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, przedszkolach, placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuję jako psycholog szkolny w szkole podstawowej. Wspieram dzieci z problemami emocjonalnymi, trudnościami w zakresie funkcjonowania społecznego, dziećmi zgłaszającymi dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym. W pracy szczególnie ważna jest dla mnie współpraca z rodzicem, jego psychoedukacja w zakresie trudności dziecka.

mgr Marta Wolniaczyk (Smugowska)

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Przyjmuję we: wtorki i soboty

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

mgr Aleksandra Caban

psycholog, terapeuta TUS I stopnia

Nurt terapeutyczny:

poznawczo -behawioralny

TSR, NVC

Przyjmuję:

dzieci

dorosłych

Przyjmuję w: czwartki i piątki

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Jestem także w trakcie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Moje zainteresowania dotyczą postaw rodzicielskich, kształtowania umiejętności społecznych u dzieci, pracy nad emocjami i poczuciem własnej wartości w kontekście nawiązywania i utrzymywania kontaktów rówieśniczych wśród dzieci i młodzieży. Ukończyłam certyfikacyjne szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży uzyskując tytuł terapeuty TUS I stopnia, a także szkolenie I, II i III stopnia w zakresie metod pracy opartej na terapii behawioralnej. Doświadczenie zdobywałam m.in. biorąc udział w wolontariacie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz pracując w szkole podstawowej jako psycholog szkolny.

W Centrum Psychologicznym Sigma prowadzę zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w różnym wieku rozwojowym, korzystając z metod pracy opartych na metodach poznawczo-behawioralnych i behawioralnych. W trakcie pracy z moimi podopiecznymi ważnym dla mnie jest wprowadzanie ich w świat umiejętności społecznych. Dzieje się to poprzez zabawę i metody przyjazne, znane dzieciom. U starszych dzieci staram się dostosować metody do potrzeb grupy, tak aby trening był jak najbardziej efektywny. Ważna dla mnie jest także współpraca z rodzicem oraz informacje zwrotne o postępach. Pracuję również indywidualnie z dziećmi w zakresie kształtowania umiejętności społecznych.

W zakresie pracy z osobami dorosłymi doskonaliłam swój warsztat biorąc udział w Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) w stopniu podstawowym oraz zaawansowanym. Nurt ten czerpie z założeń terapii ericksonowskiej i koncentruje się na rozmowie budującej rozwiązania w oparciu o zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. W swojej pracy korzystam także z założeń Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Metoda ta opiera się na przekonaniu, iż własne potrzeby są tak samo ważne, jak potrzeby innych oraz założeniu, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, ale używają różnych strategii, by je zaspokoić.

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Albert Einstein

Praca indywidualna z młodzieżą (14 – 20 l.) i dorosłymi  

mgr Joanna Klemińska-Chudy

psycholog

 

Przyjmuję:

młodzież (od 14  l.)

dorosłych

Nurt terapeutyczny:

humanistyczny

DM, NVC, TSR

Przyjmuję w: środy i piątki

Jestem psychologiem, terapeutą oraz trenerem. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i TSR. Bliskie jest mi także podeście Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz Dialog Motywujący. Myślę, że każdy człowiek nosi w sobie rozwiązanie swoich trudności, a ja widzę siebie jako towarzysza, który pomaga jedynie wydobyć potencjał, który drzemie w każdej osobie.

W trakcie spotkań kieruję się zasadą pełnej akceptacji i zrozumienia. Stosuję holistyczne patrzenie na zgłaszaną trudność, ważna dla mnie jest psychoedukacja oraz edukacja zdrowotna. Wiem, że na to jak się czujemy może wpływać wiele rzeczy.
Pracuję z młodzieżą (od 14 l.), rodzicami dorastających dzieci i osobami młodymi w zakresie: lęków, stresu, braku motywacji, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość, jedzenie pod wpływem silnych emocji i stresu), braku akceptacji siebie, trudnych zdarzeń z przeszłości (przemoc w klasie, ośmieszanie, odtrącenie), a także w zakresie life coachingu, tj. wyborów życiowych, wyborów zawodowych, kreatywności, wydobywania potencjału, stawiania sobie celów i ich realizacji.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie: motywacji do realizowania postawionych celów (żywieniowych, zawodowych, rozwojowych), pracy nad zmianami, rozumienia i pracy nad emocjami, stresem, komunikacją, pewnością siebie, lękami, wypaleniem zawodowym.

Realizuję szkolenia i wykłady dla rad pedagogicznych, firm prywatnych i innych instytucji w zakresie procesów grupowych, zagadnień psychologicznych, zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego, a także treningu interpersonalnego.

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś”. Bo Bennet

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski
  Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  Dwuletnie Studium Dialogu Motywującego, Polski Instytut Dialogu Motywującego
  Psychodietetyka, Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu
  Porozumienie Bez Przemocy (NVC) w praktyce terapeuty, DCP
  Terapia Poznawczo-Behawioralna w praktyce
  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu w praktyce
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania Młodzieży
 • Metody terapii PTSD i ASD
 • Samouszkodzenia u młodzieży
 • Depresja i obniżony nastrój u młodzieży
 • Prowadzenie treningu interpersonalnego
 • Psychologia zarządzania – procesy grupowe

mgr Magdalena Głuch

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

systemowo – eriksonowski

humanistyczny

Przyjmuję:

dorosłych

pary

rodziny

Przyjmuję w: poniedziałki, środy i czwartki

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne, a następnie Studium Psychologii Sądowe oraz roczne Studium Terapii Rodzin organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Od wielu lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzę terapię par. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, dostosowane do możliwości oraz potrzeb zgłaszającej się osoby, głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim. Posiadam również doświadczenie i umiejętności z zakresu diagnostyki, głównie w obszarze neuropsychologii, zaburzeń osobowości oraz funkcjonowania intelektualnego.  Dbam o najwyższą jakość świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Pracuję pod superwizją oraz według zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Najważniejsze dla mnie w pracy terapeutycznej jest budowanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu i poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeuta – klient.

Pracuję głównie z osobami, które borykają się z trudnościami w zakresie relacji rodzinnych, partnerskich, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zaburzania adaptacyjne, zaburzenia afektywne, nerwicowe i lękowe. Pracuję z ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, jak również z osobami borykającymi się z problemami współuzależnienia, przeżywającymi trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz z doświadczaniem straty w różnych obszarach życia. Ponadto prowadzę psychoterapię dla osób, które przejawiają trudności interpersonalne.

„Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu.” R.S. Sharma

Konferencje, w których uczestniczyłam

 • 2016 Konferencja – Psychoterapia na różnych etapach życia
 • 2018 Konferencja – Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
 • 2019 Udział w XII Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – prezentacja plakatu multimedialnego: „ Jakość relacji superwizyjnej jako przestrzeń do skutecznej psychoterapii – perspektywa superwizanta”.
 • 05.06.2020 – Udział w Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym „Charaktery”: „Jak dbać o dobrostan psychiczny w obliczu wyzwań w dzisiejszym świecie”
 • 05.06.2020    Udział w warsztatach: „Trening elastyczności psychologicznej – jak odnaleźć siebie oraz budować zdrowe relacje ze sobą i światem”.
 • 16-17.10.2020     Forum Psychoterapeutów- Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP.

mgr Marta Wolniaczyk (Smugowska)

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Przyjmuję we: wtorki i soboty

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

mgr Dawid Ścigała

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

integracyjny

Przyjmuję:

dorosłych

Przyjmuję we: wtorki

Ukończyłem z wyróżnieniem Psychologię kliniczną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jestem również Asystentem Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego, akredytowanego kursu Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który jest szkoleniem o nurcie integratywnym, natomiast głównym tłem jest nurt psychodynamiczny. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trosce o dobro pacjentów oraz jakość usług stale pogłębiam wiedzę. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa. 


W swojej pracy skupiam się na holistycznym, integracyjnym podejściu do klienta. Każdego traktuję indywidualnie. Jako asystent osób niepełnosprawnych oraz jako psycholog. Pracuję z osobami dorosłymi. Pracuję z osobami mierzącymi się z problemami zaburzeń osobowości, depresji, wypalenia zawodowego, kryzysu egzystencjalnego, zaburzeń nerwicowych.

 
,, A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.”

Friedrich Nietzsche

mgr Aleksandra Caban

psycholog, terapeuta TUS I stopnia

Nurt terapeutyczny:

poznawczo -behawioralny

TSR, NVC

Prowadzę:

dzieci

dorosłych

Przyjmuję w: poniedziałki i soboty

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Jestem także w trakcie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Moje zainteresowania dotyczą postaw rodzicielskich, kształtowania umiejętności społecznych u dzieci, pracy nad emocjami i poczuciem własnej wartości w kontekście nawiązywania i utrzymywania kontaktów rówieśniczych wśród dzieci i młodzieży. Ukończyłam certyfikacyjne szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży uzyskując tytuł terapeuty TUS I stopnia, a także szkolenie I, II i III stopnia w zakresie metod pracy opartej na terapii behawioralnej. Doświadczenie zdobywałam m.in. biorąc udział w wolontariacie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz pracując w szkole podstawowej jako psycholog szkolny.

W Centrum Psychologicznym Sigma prowadzę zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w różnym wieku rozwojowym, korzystając z metod pracy opartych na metodach poznawczo-behawioralnych i behawioralnych. W trakcie pracy z moimi podopiecznymi ważnym dla mnie jest wprowadzanie ich w świat umiejętności społecznych. Dzieje się to poprzez zabawę i metody przyjazne, znane dzieciom. U starszych dzieci staram się dostosować metody do potrzeb grupy, tak aby trening był jak najbardziej efektywny. Ważna dla mnie jest także współpraca z rodzicem oraz informacje zwrotne o postępach. Pracuję również indywidualnie z dziećmi w zakresie kształtowania umiejętności społecznych.

W zakresie pracy z osobami dorosłymi doskonaliłam swój warsztat biorąc udział w Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) w stopniu podstawowym i zaawansowanym. Nurt ten czerpie z założeń terapii ericksonowskiej i koncentruje się na rozmowie budującej rozwiązania w oparciu o zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. W swojej pracy korzystam także z założeń Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Metoda ta opiera się na przekonaniu, iż własne potrzeby są tak samo ważne, jak potrzeby innych oraz założeniu, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, ale używają różnych strategii, by je zaspokoić.

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Albert Einstein

mgr Sonia Buchwald

psycholog

Nurt terapeutyczny:

humanistyczny, integracyjny

Prowadzę:

dzieci

dorosłych

Przyjmuję w: czwartki

Jestem psychologiem i terapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Od ukończenia studiów stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia. Swoją pracę opieram na pozytywnej relacji z klientem
i bezwarunkowej akceptacji wynikającej z nurtu psychologii humanistycznej.

Pracuję zwłaszcza z osobami dorosłymi i młodzieżą przeżywającą przedłużające się obniżenie nastroju, stany depresyjne, stany lękowe, niskie poczucie własnej wartości, nasilony stres oraz problemy w relacjach z innymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuję między innymi elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, terapii skoncentrowanej na emocjach oraz dialogu motywującego.

Od lat współpracuję z placówkami pomocowymi, terapeutycznymi oraz oświatowymi między innymi takimi jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz inne. Zdobywałam doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, współuzależnieniem, niepełnosprawnością, mającymi trudność w poradzeniu sobie z kryzysem życiowym i przezywającymi silny stres.

Pracuję także z rodzicami i dziećmi powyżej 10 roku życia, pomagając w pracy nad stanami lękowymi, nieśmiałością, trudnościami w odnalezieniu się w szkole, grupie rówieśniczej, a także nad silnymi emocjami pojawiającymi się w kontakcie z innymi osobami, stresem. Prowadzę także poradnictwo i wsparcie dla rodziców.

Praca z parami i rodzinami

mgr Magdalena Głuch

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

systemowo – eriksonowski

humanistyczny

Przyjmuję:

dorosłych

pary

rodziny

Przyjmuję w: poniedziałki, środy i czwartki

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne, a następnie Studium Psychologii Sądowe oraz roczne Studium Terapii Rodzin organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Od wielu lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzę terapię par. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, dostosowane do możliwości oraz potrzeb zgłaszającej się osoby, głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim. Posiadam również doświadczenie i umiejętności z zakresu diagnostyki, głównie w obszarze neuropsychologii, zaburzeń osobowości oraz funkcjonowania intelektualnego.  Dbam o najwyższą jakość świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Pracuję pod superwizją oraz według zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Najważniejsze dla mnie w pracy terapeutycznej jest budowanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu i poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeuta – klient.

Pracuję głównie z osobami, które borykają się z trudnościami w zakresie relacji rodzinnych, partnerskich, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zaburzania adaptacyjne, zaburzenia afektywne, nerwicowe i lękowe. Pracuję z ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, jak również z osobami borykającymi się z problemami współuzależnienia, przeżywającymi trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz z doświadczaniem straty w różnych obszarach życia. Ponadto prowadzę psychoterapię dla osób, które przejawiają trudności interpersonalne.

„Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu.” R.S. Sharma

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji u młodzieży i dorosłych

mgr Anna Warych

certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Nurt terapeutyczny:

model strategiczno-strukturalny w leczeniu uzależnienia od alkoholu

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

młodzież (od 15 r.ż.)

dorosłych

uzależnionych od alkoholu lub/i innych substancji

Przyjmuję w: poniedziałki i wtorki

Ukończyłam teologię (spec. dialog społeczny) i pedagogikę (spec.resocjalizacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu realizowane z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z osobami nieletnimi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, starej i nowej generacji co skłoniło mnie do podjęcia kwestii uzależnień.

W trakcie szkolenia i staży certyfikacyjnych spotkałam się z młodzieżą i osobami dorosłymi borykającymi się z problemem uzależnienia od wielu substancji psychoaktywnych. Przez dwa lata pracowałam w ośrodku monarowskim, gdzie zapoznałam się z modelem społeczności terapeutycznej w terapii długoterminowej w pracy z osobami  uzależnionymi.  Bliski jest mi też model strategiczno-strukturalny w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki głównie z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta. Kieruję się zasadami etycznymi ukierunkowanymi na dobro pacjenta, poszanowanie godności i podmiotowość. Kieruję się też zasadą akceptacji i partnerstwa.

„Każdy człowiek zasługuje na szansę…” (M. Kotański)

Inne konsultacje specjalistyczne w CP Sigma

mgr inż. Lena Jagiełło

dietetyk, psychodietetyk

Specjalizacje:

a) dietoterapia zaburzeń hormonalnych:

 • insuliooporność,
 • Hashimoto,
 • niedoczynność tarczycy,
 • Zespół Policystycznych Jajników

b) niepłodność, żywienie kobiet w ciąży i karmiących

c) cukrzyca typu I i II

d) nadwaga i otyłość

Przyjmuję w: środy i czwartki

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Żywienie Człowieka i Dietetyka, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Psychodietetyka. Jestem dietetykiem z zawodu i pasji. Uważam, że każdego dnia powinniśmy dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Nie uznaje jednak systemu zero-jedynkowego – zdrowy styl życia nie opiera się na ciągłych wyrzeczeniach, zakazach, a tym bardziej głodówkach. Na konsultacjach słucham pacjentów i dopasowuję jadłospis do ich potrzeb. Dzięki temu, każdy ułożona przeze mnie dieta jest indywidualna.

Głównie specjalizuję się w dietoterapii zaburzeń hormonalnych (insuliooporność, Hashimoto, niedoczynność tarczycy, Zespół Policystycznych Jajników), niepłodności, żywieniu kobiet w ciąży i karmiących oraz w dietoterapii nadwagi i otyłości. Staram się także szerzyć wiedzę na temat zmiany nawyków żywieniowych. Wierzę, że za każdy krok w stronę zdrowszego stylu życia podziękujemy sobie nie tylko teraz, ale także w przyszłości.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Piszę także artykuły dla portalu dietetycy.org.pl. Publikowana przeze mnie treść jest oparta na rzetelnej wiedzy potwierdzonej badaniami naukowymi (EBM).

Specjalista ds. klientów CP Sigma

mgr Monika Janus

specjalista ds. klientów CP Sigma

Ukończyłam  3- letnie studia licencjackie kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a także  2 -letnie studia magisterskie kierunek: Zarządzanie (spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie, aby poszerzyć swoje kwalifikacje, uczę się w szkole policealnej na kierunku Technik Administracji. Interesuję się tematyką szeroko pojętego Employer Brandingu, czyli mówiąc najprościej budowaniem marki pracodawcy, co niewątpliwie przydaje mi się w pracy. W Centrum Psychologicznym Sigma prowadzę recepcję, zajmuję się administracją, marketingiem i budowaniem marki CP Sigma.

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.” – Henry Ford